Obliečky xxl
ÚVOD KATALÓG NOVINKY AKCIE ZĽAVY VÝPREDAJ AKTUALITY OBCHODNÉ PODMIENKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCA
ROZMER
VARIANTA
Obliečky xxl
Adresa
Obliečky xxl
Lanškrounská 1610/10
Kežmarok
06001
Slovensko
44273339
DIČ 1078574112
nie sme platcovia DPH
Telefon 0908825963
.

OBCHODNÉ PODMIENKY

. . .

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu www.oblieckyxxl.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.oblieckyxxl.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim - dodávateľom  (ďalej len predávajúci) na strane jednej a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej, predmetom ktorej je kúpa tovaru cez internetový obchod www.oblieckyxxl.sk na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 

2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

  

II. Vymedzenie pojmov

 

 

1. Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ. 

2. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi predáva tovar alebo poskytuje služby. 

3. Spotrebiteľ (kupujúci) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 

6. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

7. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek zmluva,

a) na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo

b) ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

8. Trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

9. Obchodné podmienky sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

III. Objednanie tovaru

 

1. Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom internetovej stránky: www.oblieckyxxl.sk využitím online objednávkového formuláru.

2. Kupujúci je povinný pred objednaním tovaru si prečítať popis tovaru, vlastnosti tovaru.

3. Kupujúci je povinný pred objednaním tovaru prečítať si obchodné a reklamačné podmienky, storno podmienky a odstúpenie od zmluvy internetového obchodu www.oblieckyxxl.sk.

4. Pre spracovanie objednávky je nutné, aby obsahovala nasledovné údaje: 

- popis objednávaného tovaru (kód, názov, prípadne farbu a veľkosť, počet kusov/párov/balení)

- meno a priezvisko kupujúceho, v prípade podnikateľského subjektu obchodné meno, názov právnickej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH

- dodaciu adresu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby (ulica, súpisné číslo, mesto, PSČ)

- telefónne číslo

- e-mailovú adresu

- spôsob odberu tovaru a spôsob platby

5. Kupujúci pred dokončením objednávky je povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré si vopred prečítal a teda súhlasí aj s tým, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru ako aj s tým, že ide o objednávku s povinnosťou platby. 

6. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov, s cenou za doručenie tovaru a balné a teda objednávka sa stáva záväznou.

7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ako aj nákladov na balné a na dodanie tovaru.

8. V prípade, ak objednávka obsahuje nesprávne, prípadne neúplné údaje, predávajúci požiada kupujúceho o ich poskytnutie, prípadne doplnenie e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nespracovať a nepotvrdiť, až kým tieto údaje nebudú poskytnuté, prípadne doplnené. V prípade, že tieto údaje nebudú doplnené, predávajúci má právo zrušiť objednávku.

9. Predávajúci po spracovaní objednávky zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu bezodkladne Potvrdenie objednávky, t.j. Potvrdenie o uzavretí zmluvy, ktorá obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné, balné), spôsob platby, údaj o

predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí Vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. (Automaticky generovaný e-mail zaslaný kupujúcemu po odoslaní objednávky je len potvrdením o zaevidovaní objednávky predávajúcim a jej vloženia do systému). 

 

IV. Cena tovaru

 

1. Všetok tovar v internetovom obchode www.oblieckyxxl.sk je s povinnosťou platby. Kupujúci pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami, ktoré si vopred prečítal a teda potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar spolu s cenou za doručenie tovaru a balné. 

2. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke www.oblieckyxxl.sk je vrátane DPH, nezahŕňa cenu za balné a dodanie tovaru. Cena je uvedená v mene Eur.  

3. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

4. Cena tovaru neobsahuje dopravné, ani balné. Tovar sa posiela prostredníctvom Slovenskej pošty a poštovné bude priúčtované k cene tovaru podľa spôsobu doručenia. Balné sa účtuje vo výške 0,20 Eur.

5. Internetový obchod www.oblieckyxxl.sk poskytuje dopravu a balné zdarma pri objednávke tovaru v hodnote nad 100,-Eur. V prípade vrátenia ktoréhokoľvek tovaru z objednávky, ktorého cena je rozhodujúca pre určenie dopravy zdarma, bude kupujúcemu pri úhrade sumy za vrátený tovar výška ceny dopravy a balného odrátaná. Výška poštovného a balného bude určená podľa hodnoty tovaru, ktorý kupujúci nevrátil.

 

 

V. Platobné podmienky

 

 

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť sumu za objednaný tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru a balné:

a) na účet predávajúceho, ktoré číslo účtu mu bude oznámené po potvrdení objednávky alebo

b) dobierkou (pri prevzatí tovaru od poštového doručovateľa)

 

VI. Dodacie podmienky

 

a) V prípade, ak je tovar na sklade predávajúceho, bude odoslaný do 48 hodín od pripísania úhrady na účet predávajúceho, v prípade, že bude tovar zasielaný na dobierku, bude odoslaný do 48 hodín od potvrdenia objednávky.

b) V prípade, že tovar nie je skladom, pri každom tovare je uvedená doba dodania, zvyčajne 5-10 dní. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy. 

c) Predávajúci je povinný kontaktovať kupujúceho vždy počas trvania obchodného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou v prípade, ak sa vyskytli skutočnosti, ktoré znemožňujú dodanie tovaru v zmluvnom termíne. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa písm. b) druhá veta a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru. Kupujúcemu je následne zaslané potvrdenie o zrušení objednávky e-mailom. Ak kupujúci uhradil cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie a balné preddavkom na účet predávajúceho, je predávajúci v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

d) Tovar sa zasiela len v rámci Slovenskej republiky.

e) Tovar zasiela predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty na miesto dodania uvedené v objednávke kupujúceho. Predávajúci informuje kupujúceho o expedovaní tovaru prostredníctvom e-mailu.

f) Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim a tým je záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu splnený. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

g) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie a balné. 

h) Kupujúci znáša náklady súvisiace s dodaním tovaru nasledovne:

- pri hodnote objednaného tovaru do 8,-Eur sa účtuje poštovné vo výške 2,50 Eur, zásielka bude zaslaná Slovenskou poštou ako list 1. triedy, doručenie do 2-3 pracovných dní

- pri hodnote objednaného tovaru do 30,-Eur sa účtuje poštovné vo výške 3,-Eur, zásielka bude zaslaná Slovenskou poštou kuriérom ako Expresná zásielka, doručenie do 24 hodín

- pri hodnote objednaného tovaru nad 30,-Eur sa účtuje poštovné vo výške 3,50 Eur, zásielka bude zaslaná Slovenskou poštou kuriérom ako Expresná zásielka, doručenie do 24 hodín

- balné sa účtuje vo výške 0,20 Eur

- pri objednávke tovaru v hodnote nad 100,-Eur sa balné a poštovné neúčtuje

- pri odoslaní tovaru na dobierku sa účtuje poplatok 0,80 Eur

- pri platbe vopred na účet sa poplatok neúčtuje

i) Zásielka s tovarom vždy obsahuje originál daňového dokladu - faktúru, ktorá je zároveň dodacím listom a záručným listom.

j) Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré bude spôsobené Slovenskou poštou. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. Za poškodenie zásielky prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

k) Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

l) Kupujúci je povinný si prevziať tovar dohodnutým spôsobom a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.

m) Porušením povinnosti prevziať si tovar (vyplývajúcej z ustanovení Kúpnej zmluvy, Občianskeho zákonníka), je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady vynaložené predávajúcim na dodanie tovaru a balné kupujúcemu a tiež náklady na vrátenie zásielky späť na adresu predávajúceho). Pre účely úhrady týchto nákladov zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet predávajúceho do 7 pracovných dní od obdržania výzvy k úhrade faktúry.

 

VII. Stornovanie objednávky

 

1. Ak kupujúci chce zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, je povinný kontaktovať predávajúceho a to e-mailom (oblieckyxxl@azet.sk) alebo písomne (na adrese Obliecky xxl, Lanškrounská 1610/10, 060 01  Kežmarok, Slovenská republika) a uviesť číslo objednávky, ktorú chce zrušiť. Predávajúci následne potvrdí storno objednávky a to odoslaním potvrdenia o zrušení objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Ak už kupujúci uhradil cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie a balné preddavkom na účet predávajúceho, je predávajúci v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy bezodkladne, najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého kupujúci platil.

2. Zároveň si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho predávajúci nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je predávajúci schopný dodať tovar v dohodnutej lehote. O stornovaní objednávky predávajúci kupujúceho bude bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. Ak už kupujúci uhradil cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie a balné preddavkom na účet predávajúceho, je predávajúci v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy bezodkladne, najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého kupujúci platil.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy (Objednávky) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné podmienky podľa § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 

3. Odstúpením kupujúceho od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje.

4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

5.Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  

6. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči. 

7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môžete použiť náš Formulár na odstúpenie od zmluvy

8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

9. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 

10. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

12. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne,že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Adresa predávajúceho Obliecky xxl, Lanškrounská 1610/10, 060 01  Kežmarok, Slovenská republika, zodpovedná osoba: Peter Mitura.

13. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zašle tovar späť na svoje náklady a zodpovednosť. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci - spotrebiteľ.

14. Tovar je spotrebiteľ povinný zaslať predávajúcemu kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

15. Okrem vyššie uvedených povinností uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

16. Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru z dôvodu nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť, farba, strih) za iný tovar za podmienok platných pre odstúpenie od zmluvy (t.j. 14 dní).

17. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia alebo výmeny musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Tovar nesmie javiť známky nosenia, resp. používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené.  

 

IX. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, Reklamačné podmienky 

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). 

2. Záručná doba je 24 mesiacov. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe - faktúru

3. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. 

4. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  

6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. 

11. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 

12. Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevzťahuje na:

a) zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, 

b) nesprávnym používaním, nedostatočným alebo nevhodným ošetrovaním tovaru, 

c) v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, 

d) v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu, nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením,

e) vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.

13. Tovar môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený. Tovar je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

14. Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar poštou na adresu predávajúceho Obliecky xxl, Lanškrounská 1610/10, 060 01  Kežmarok, Slovenská republika, zodpovedná osoba: Peter Mitura. Tovar je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru (faktúru).

15. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu.

15. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné  potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

16. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

17. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie: 

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. 

b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). 

c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu. 

d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

19. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec preziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

20. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

21. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený. 

22. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok. 

 

X. Podnety, sťažnosti

 

Podať podnet alebo sťažnosť môže kupujúci na adrese predávajúceho Obliecky xxl, Lanškrounská 1610/10, 060 01  Kežmarok, Slovenská republika, e-mail: oblieckyxxl@azet.sk,  zodpovedná osoba Peter Mitura. O prijatí sťažnosti alebo podnetu a následnom vybavení Vás budeme informovať na Vašej e-mailovej adrese bezodkladne.

 

XI. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

1. Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.oblieckyxxl.sk, uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon). 

2. Kupujúci svojou registráciou, prípadne odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a predávajúci ich nebude ďalej spracovávať. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil.

3. Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

4. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. 

6. Predávajúci v súlade so zákonom oznamuje predávajúcemu účel spracovania a rozsah osobných údajov potrebných  a to: pre vybavenie a doručenie Vašej objednávky, vystavenie daňového dokladu, vedenie účtovníctva.

7. Predávajúci za uvedeným účelom spracúva nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko / obchodný názov (IČO a DIČ ak sú pridelené), adresa trvalého bydliska / sídla, meno a priezvisko príjemcu, adresu doručenia, telefónne číslo objednávateľa / príjemcu, adresu elektronickej pošty. 

 

XII. Orgán dozoru 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, 

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č. : 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596

 

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a že s nimi súhlasí, zároveň potvrdzuje a súhlasí s tým, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru ako aj s tým, že bol oboznámený, že ide o objednávku s povinnosťou platby a s tým, že bol informovaný o tom, že kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tento súhlas kupujúci prejavuje pred odoslaním objednávky tým, že zaklikne na okienko, že súhlasí s obchodnými podmienkami. 

4. Na všetky vzťahy neupravené týmtio všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho v prípade zmeny obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.6.2014

 

 

 

 

 

 

SPÔSOB DORUČENIA POŠTOVNÉ BALNÉ
objednávka do 8,-Eur
zasielame Slovenskou poštou ako list 1. triedy, doručenie do 2-3 pracovných dní
2,50 EUR 0,20 EUR
objednávka do 30,-Eur
zasielame Slovenskou poštou kuriérom ako Expresnú zásielku, doručenie do 24 hodín
3,30 EUR 0,20 EUR
objednávka nad 30,-Eur
zasielame Slovenskou poštou kuriérom ako Expresnú zásielku, doručenie do 24 hodín
3,80 EUR 0,20 EUR
objednávka nad 100,-Eur
zasielame Slovenskou poštou kuriérom ako Expresnú zásielku, doručenie do 24 hodín
ZDARMA ZDARMA
SPÔSOB ÚHRADY POPLATEK
prevodom z účtu na účet
bez poplatku
BEZ POPLATKU
dobierka
za tovar zaplatíte pri prevzatí balíčka
0,80 EUR
. . .
OBCHODNÉ PODMIENKY k stiahnutiu vo formáte PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNY
TIP Pri objednávke tovaru nad 100,00 EUR bude odoslanie objednávky ZADARMO
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . .